Ibraheim Campbell Jersey  Adrian Wilson Womens Jersey  Công ty Nhiệt Điện Mông Dương - Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức Công ty Nhiệt điện Mông Dương