Ibraheim Campbell Jersey  Adrian Wilson Womens Jersey  Công ty Nhiệt Điện Mông Dương - Công ty Nhiệt điện Mông Dương nhận Giấy Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tin công ty

Công ty Nhiệt điện Mông Dương nhận Giấy Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 

Ngày 23 tháng 12 năm 2016, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã được Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) thuộc Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng trao Giấy Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 trong lĩnh vực hoạt động quản lý, vận hành nhà máy nhiệt điện, sản xuất và kinh doanh điện năng.