# Mã trạm Tên trạm Địa chỉ
1 KT_CEMS1A CEMS Lò Hơi 1A Mông Dương, Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh
2 KT_CEMS1B CEMS Lò Hơi 1B Mông Dương, Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh
3 KT_CEMS2A CEMS Lò Hơi 2A Mông Dương, Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh
4 KT_CEMS2B CEMS Lò Hơi 2B Mông Dương, Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh