LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG

  • Ngày 06/02/1995, Thành lập Ban quản lý dự án nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2 theo quyết định số: 55-NL/TCCBLĐ của Bộ năng lượng.
  • Ngày 15/01/2003  Ban Quản lý dự án nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2 được đổi tên thành Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 1 theo quyết định số: 19/QĐ-EVN-HĐQT của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
  • Ngày 01/6/2012 Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 1 là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 trên cơ sở quyết định số: 3025/QĐ-BCT ngày 01/06/2012 của Bộ Công thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 (viết tắt là EVNGENCO3)
  • Ngày 17/4/2013 Tổng Công ty Phát điện 3 có quyết định số: 1181/QĐ- GENCO3 về việc thành lập chi nhánh công ty TNHH một thành viên, Ban QLDA Nhiệt điện 1.
  • Ngày 08/01/2015, Công ty Nhiệt điện Mông Dương được thành lập.